Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

10.Septembris, 2017 Guna Pusbarniece Vecākiem Komentāri

Instrukcija izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu

 Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas

 izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu

1. Vispārīgie jautājumi

1.   Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Krustpils pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde) un ievēro piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības laikā, īstenojot informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu (turpmāk – kārtība).

2.   Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, nodarbinātajiem (pedagogi, atbalsta personāls, administrācija, kā arī praktikanti izglītības iestādē) un citām personām, kuras var būt vai ir tieši saistītas ar izglītības iestādes ikdienas darbu, lai ievērotu noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības laikā.

3.   Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) un citu izglītības iestādei nepiederošo personu uzturēšanos izglītības iestādē nosaka iekšējie noteikumi par kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas izglītības iestādē.

4.   Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai izglītības iestādē direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, kā arī citas atbildīgās personas pēc nepieciešamības.

2. Izglītības procesa organizēšana un īstenošanas modeļi

5.   Izglītības iestādes izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), nosaka izglītības iestādes vadītājs ar rīkojumu.

5.1.       Izglītības iestādē, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus “Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā”, izmanto  A modeli, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 9.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem.

6.   Izglītības iestādē izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē vai valstī.

7.   Izglītības process izglītības iestādē tiek nodrošināts saskaņā ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un citiem tiesību aktiem, ciktāl tie nav pretrunā ar valstī noteiktajiem likumiem un MK noteikumiem šajā jomā, kā arī šo kārtību.

8.   Izglītības process izglītības iestādē tiek nodrošināts atbilstoši izglītības iestādē apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam viena mēneša,vai pusgada laikposmam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē vai valstī.

9.   Izglītības iestāde par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties informē izglītojamos, nosūtot informāciju elektroniskās skolas vadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls).

3. Informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipi

10.   Informēšana ir labi redzamā vietā izvietota informācija par piesardzības pasākumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanu (zīmes, brīdinājumi, citi informatīvi materiāli), kā arī savstarpējā komunikācija izglītības iestādē piesardzības pasākumu īstenošanai.

11.   Distancēšanās ir pasākumu kopums, kur tas ir iespējams izglītības iestādē. Mācību grupa tiek uztverta kā viena kopa izglītības procesa ietvaros, kura var kopīgi mācīties, sportot, ēst, pārvietoties izglītības iestādē.

12.   Higiēna ir nosacījumu un praktisku pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai samazinātu vai likvidētu vides faktoru (fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) iespējami kaitīgo iedarbību, garantējot drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi un pakalpojumu sniegšanu (roku higiēna, virsmu dezinfekcija u.c.).

13.   Personas veselības stāvokļa uzraudzība ir personu ar elpceļu infekcijas pazīmēm nošķiršana no veselām personām, nolūkā nodrošināt atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos, personu apzināšana izglītības iestādē, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

3.1. Informēšana un attiecīgi piesardzības pasākumi

15. Lai nepieļautu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, izglītības iestādes izglītojamie un nodarbinātie  tiek informēti par:

15.1. nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim;

15.2. nepieciešamību nekavējoties informēt izglītības iestādes administrācijas pārstāvi (skat. kārtības 19.punktu), ja darbiniekam vai izglītojamajam konstatēta inficēšanas ar Covid-19;

15.3. nepieciešamību izglītības iestādes administrācijas darbiniekam, kurš saņēmis informāciju no izglītojamā un/vai darbinieka par inficēšanos ar Covid-19, nekavējoties informēt par to izglītības iestādes direktoru.

16.         Izglītības iestādē, pie ieejas un koplietošanas telpās, ir izvietoti informatīvi brīdinājumi, ka izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.

17.         Izglītības iestādē ir izvietoti informatīvi brīdinājumi par divu metru distances ievērošanu, pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem.

18.         Izglītības iestādē izglītojamo un darbinieku informēšanai tiek izmantoti izglītības iestādes informatīvie un e-resursi:

18.1    izglītojamo un darbinieku e-pasta adreses;

18.2.  elektroniskais mācību nodarbību uzskaites žurnālā e-klase;

18.3.  Informatīvi plakāti, kas izvietoti koplietošanas telpās, mācību kabinetos, laboratorijās un citās vietās.

19.         Sākot ar 2020. gada 1. septembri izglītojamo un darbinieku pienākums ir informēt izglītības iestādes administrāciju, ja izglītojamajam un/vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19 pa tālruni: 20046548 (Raitis Ziediņš darba aizsardzības speciālists).

20.    Lai izglītības iestāde īstenotu epidemioloģiskās drošības ievērošanas nosacījumus:

20.1. Izglītības iestādē ierobežota nepiederošu personu plūsma, saziņai ar izglītības iestādes darbiniekiem izmantojami elektroniskās saziņas rīki. Klātienes kontakti izglītības iestādē organizējami vienīgi iepriekš sazinoties ar skolas administrāciju piesakot vizīti pa tālruni 65223936 (lietvede). Ieejot skolā, jāreģistrējas pie skolas dežuranta, nosaucot savu vārdu , uzvārdu, tālr. numuru.

20.2. Ienākot izglītības iestādē izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju pienākums ir veikt roku dezinfekciju un ja nepieciešams ķermeņa temperatūras mērījumu.

20.3. Izglītības iestādes direktors nodrošina izglītības iestādes darbinieku informēšanu par šajā kārtībā noteikto.

20.4. Klašu audzinātāji nodrošina saziņu ar izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem un viņu informēšanu par šajā kārtībā noteikto;

20.5. Izglītības iestādes atbildīgā persona sagatavo informatīvu materiālu par kārtībā aprakstītajiem nosacījumiem.

20.6. Izglītības iestāde publicē informatīvos materiālus izglītības iestādes žurnālā e-klase, kā arī nodrošina informatīvo materiālu izvietošanu izglītības iestādes informatīvajos stendos, mācību kabinetos, laboratorijās un koplietošanas telpās, un regulāru informācijas aktualizēšanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

20.7. Izglītības iestādes  saimniecības pārziņa un atbildīgās personas nodrošina apkopēju informēšanu par šajā kārtībā noteikto, kā arī par telpu higiēniskās uzkopšanas prasībām un uzkopšanas grafiku, kas veidots saskaņā ar mācību norises laika un telpu plānojumu, kā arī nodrošina nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu operatīvu iegādi un izvietošanu koplietošanas telpās.

3.2. Distancēšanās prasību ievērošana

21.  Mācību stundas tiek organizētas klašu telpās, un klase kā vienota grupa pārvietojas no viena mācību kabineta uz citu tikai atsevišķos noteiktos gadījumos (datorika, informātika, sports, mājturība un tehnoloģijas), ievērojot savstarpējās distancēšanās prasības.

22. Izglītojamo pārvietošanos no viena mācību kabineta uz citu pārrauga un organizē mācību priekšmetu pedagogi vai klašu audzinātāji, pārliecinoties, vai izglītības iestādes koplietošanas telpās, piemēram, gaiteņos jau neuzturas kāda cita klase.

23. Izglītības iestādes telpās un teritorijā izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki ir atbildīgi par savstarpējās distances ievērošanu, īpaši situācijās, kad koplietošanas telpās uzturas vairāku klašu izglītojamie.

24. Cilvēku plūsma ienākšanai izglītības iestādē vienlaikus tiek organizēta pa divām izglītības iestādes ieejām, nosakot konkrētas ieejas durvis katrai klašu grupai (1-5 kl. pa centrālajām durvīm, 6-9 kl. pa iekšpagalma durvīm) un atbildīgos izglītības iestādes darbiniekus, kuri uzrauga distancēšanās prasību ievērošanu.

25. Izglītības iestādes ēdnīcā izglītojamo uzturēšanās tiek pieļauta tikai pusdienu starpbrīža laikā pēc speciāla grafika. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta 3 maiņās. 1-3 kl. pēc 2 stundas, 4-5 kl. pēc 3 stundas, 6-9 kl. pēc 4 stundas un katra klase pusdieno pie atsevišķa galda.

26. Mācību stundu starplaikos izglītojamie uzturas izglītības iestādes teritorijā, 1-5 kl. skolas iekšpagalmā, 6-9 kl. pagalmā skolas priekšā, ievērojot savstarpējās distancēšanās prasības. Izglītojamie var atstāt izglītības iestādes teritoriju, ja viņiem ir likumiskā pārstāvja parakstīts iesniegums, un izglītojamie un likumiskie pārstāvji uzņemas atbildību par izglītojamo drošību un epidemioloģisko prasību ievērošanu.

27. Izglītības iestādes iekštelpās tiek izvietotas norādes par kustības virzieniem, lai samazinātu izglītojamo drūzmēšanās risku.

28. Starpbrīžu laikā izglītības iestādes gaiteņos tiek organizētas pedagogu dežūras vai citu atbildīgo darbinieku dežūras, lai novērstu izglītojamo drūzmēšanos.

29. Izglītojamo pārģērbšanās uz sporta stundām vajadzības gadījumā tiek organizēta savas klases telpās 1-5 klase, lai iespēju robežās nodrošinātu dažādu klašu izglītojamo savstarpējo distancēšanos.  

3.3. Veselības stāvokļa uzraudzības prasības

30. Pirms ienākšanas izglītības iestādē, izglītojamiem un izglītības iestādes darbiniekiem vajadzības gadījumā tiek veikta temperatūras mērīšana, izmantojot bezkontakta termometrus.

31. Gadījumos, ja izglītojamā temperatūra pārsniedz 37 grādus, izglītības iestādes medmāsa,vai atbildīgā persona par to informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus, lai vienotos par veidu un laiku, kā izglītojamais nonāks dzīvesvietā veselības stāvokļa novērošanai. Līdz tam izglītojamais uzturas medicīnas māsas kabinetā.

32. Gadījumos, ja pedagoga temperatūra pārsniedz 37 grādus, pedagogs, izvērtējot situāciju, pieņem lēmumu par došanos mājās vai darba turpināšanu, uzņemoties atbildību par to.

33. Gadījumā, ja izglītojamais veselības problēmu dēļ neapmeklē skolu, par kavējuma iemesliem līdz plkst. 9.00 tiek informēts klases audzinātājs. Ja izglītojamais par savu prombūtni nav informējis skolu, klases audzinātājs noskaidro kavējuma iemeslu.

34. Par plānotu prombūtni ārpus valsts teritorijas izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji informē skolu vismaz 3 dienas pirms došanās ārpus valsts, un uzņemas atbildību par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu pēc atgriešanās, piemēram, pašizolējoties un sekojot līdzi veselības stāvoklim.

35. Izglītības iestādes koplietošanas telpās ir pieejama informācija par rīcību gadījumā, ja izglītojamais jūtas slikti un ir parādījušies Covid-19 infekcijai raksturīgie simptomi.

36. Gadījumā, ja izglītojamām ir parādījušies Covid-19 infekcijai raksturīgie simptomi, viņš par to informē izglītības iestādes medmāsu, kura sazinās ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem.

37. Klašu audzinātāji mācību gada pirmajā klases stundā veic izglītojamo instruktāžu par drošības pasākumu ievērošanu un skaidro to nepieciešamību inficēšanās risku mazināšanai.

38. Izglītības iestādes telpās uzturas tikai izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki. Citas personas, ienākot izglītības iestādes telpās, piesakās pie izglītības iestādes dežuranta, kur tiek fiksēts personas vārds, uzvārds, ierašanās mērķis, ierašanās un projām došanās laiks un telefona numurs saziņai nepieciešamības gadījumā. Dežurants telefoniski sazinās ar vajadzīgo personu un tā ierodas dežūrtelpā. Pirmās klases skolēnu vecāki septembra mēnesī drīkst pavadīt bērnu līdz ģērbtuves skapīšiem, kas atrodas pirmā stāva gaitenī. Kā arī sagaidīt bērnus pēc mācību stundu beigām.

3.4. Higiēnas prasību ievērošana

39. Ienākot izglītības iestādē, izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki veic roku dezinfekciju atbilstoši tam ierīkotās vietās pie katras ieejas izglītības iestādē.

40. Roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība tiek nodrošināta arī izglītības iestādes koplietošanas telpās, piemēram, ēdnīcā, gaiteņos u.c.

41. Mācību kabinetos apkopējas,vai norīkoti atbildīgie darbinieki veic galda virsmu, krēslu un mācību darbā izmantoto koplietošanas instrumentu dezinfekciju, pirms kabinetā uz nākamo mācību stundu ierodas cita klase.

42. Pēc katras mācību stundas mācību priekšmeta pedagogs vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki organizē telpu vēdināšanu.

43. Mācību stundu laikā apkopēja vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki dezinficē virsmas, kas atrodas izglītības iestādes koplietošanas telpās, piemēram, durvju rokturus, virsmas un krānus tualetēs u.c.).

44. Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki tiek aicināti izmantot arī individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas, roku dezinfekcijas līdzekļus u.c. pēc saviem ieskatiem.

4. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums

45. Darbinieki un izglītojamie seko līdzi savam veselības stāvoklim.

46. Paaugstināta inficēšanās riska gadījumos, visi izglītības darbinieki un izglītojamie lieto medicīniskās sejas maskas vai deguna un mutes aizsegus.

47. Ja izglītojamajam ir elpceļu saslimšanas simptomi (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums vai paaugstināta temperatūra), viņš klātienes nodarbības apmeklēt nedrīkst. Ja veselības stāvoklis pasliktinās mācību stundas laikā, par to informē pedagogu, dodas uz medicīnas māsas kabinetu, sazinās ar skolēna vecākiem. Atsākot mācības izglītības iestādē pēc ar elpceļu infekciju saistītu mācību kavējumiem, izglītības iestādē iesniedz mācību kavējumus attaisnojošu dokumentu (ārsta izsniegta izziņa ar norādi par negatīvu Covid-19 testu).

48. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums vai paaugstināta temperatūra), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informējot par to administrācijas pārstāvi, kā arī, nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.

49. Ja izglītības iestādes  izglītojamajam un/vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19, viņš 24 stundu laikā (tai skaitā sestdienās, svētdienās un svētku dienās) informē izglītības iestādes vadītāju par analīžu apstiprinātu inficēšanos ar Covid-19. Apstiprinātas saslimšanas gadījumā obligāta izolācija un aizliegums apmeklēt izglītības iestādi.

50. Pēc informācijas saņemšanas par darbinieka un/vai izglītojamā saslimšanu ar Covid-19, izglītības iestādes atbildīgā persona sazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC).

51. Ja kādam no izglītības iestādes izglītojamajiem un/vai darbiniekiem, pēc saslimšanas ar Covid-19 tiek konstatēta epidemioloģiskā saikne ar izglītības iestādi, izglītība iestādes atbildīgā persona seko SPKC sniegtajiem norādījumiem, tai skaitā par karantīnas noteikšanu atsevišķai darbinieku un/vai izglītojamo grupai, vai visai izglītības iestādei.

52. SPKC nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai un iesaistītajām personām.

53. Izglītības iestāde informē darbiniekus un izglītojamos par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai „Apturi Covid” izmantošanas iespējām

54. Ja izglītības iestādes rīcībā ir informācija, ka personas maldina par savu  veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, izglītības iestāde ziņo pašvaldībai un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

5. Noslēguma jautājumi

55.Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.