Par mums

Par mums

Krustpils pamatskola

  

Misija. Izglītības iestādē nodrošinām kvalitatīvu, pamatskolas un iekļaujošo izglītību, balstoties uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem un nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām.

Vīzija- skola ikvienam. Krustpils pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē.

Vērtības: drošība, atbildība, cieņa

Krustpils pamatskola ir dibināta 1868.gada novembrī. 

 

 

2023./2024.m.g. Krustpils pamatskolā mācās 247 skolēni, kurus māca un audzina 35skolotāji un atbalsta personāla darbinieki- divi logopēdi,  psihologs, medmāsa, sociālais pedagogs.

Kopš 2022.gada 1.septembra mācības Krustpils pamatskolā notiek Madonas ielā 48 un Variešos. 

Skolā darbojas PII (pirmsskolas izglītības iestāde) Variešos.

 

Skola piedāvā plašas iespējas skolēniem pilnveidot sevi ārpusstundu nodarbībās. Skolā iespējams apmeklēt::

 • 1.-4.klašu ansambli
 • 5.-9.klašu kori,
 • Mākslīgās kāpšanas sienas nodarbības,
 • Mazpulku,
 • Jaunsargu nodarbības, 
 • Sporta pulciņu,
 • Robotikas pulciņu,
 • Datorikas nodarbības 3.klasei,
 • Kokapstrādes pulciņu,
 • Angļu valodas pulciņu,
 • Folkloras kopu.

 Visiem skolēniem ir iespēja apmēklēt individuālās  nodarbības- konsultācijas mācību priekšmetos.

 


 

 • Skolas nosaukumi

  1868.-1894. Krustpils (Kreicburgas - krievu val., Krizburgas - latv. val.) 2-klasīgā tautskola
  1894.-1909. Krustpils (Kreicburgas - krievu val., Krizburgas - latv. val.) 1. un 2. tautskolas
  1909.-1924. Krustpils (Kreicburgas - krievu val., Krizburgas - latv. val.) 2-klasīgā ministrijas skola
  1924.-1940. Krustpils pagasta 6-kl. pamatskola
  1940.-1941. Krustpils nepilnā vidusskola
  1941.-1942. Krustpils pagasta 6-kl. pamatskola
  1942.-1944. Krustpils pagasta tautskola
  1944.-1945. Krustpils pagasta nepilnā vidusskola
  1945.-1949. Krustpils pagasta 7-klasīgā pamatskola
  1949.-1954. Krustpils 3. septiņgadīgā skola
  1954.-1962. Krustpils septiņgadīgā skola
  1962.-1989. Jēkabpils astoņgadīgā skola
  1989.-1992. Jēkabpils deviņgadīgā skola
  no 1992.g. Krustpils pamatskola
   

 • Skolas pārziņi, direktori

  Par skolas pārziņiem, direktoriem strādājuši: Kirils Rauda, Emīls Krastiņš, Alvīne Lase, Aleksandra Baldunčika, Anna Sietniece, Veneranda Lazdiņa, Gaļina Skudra, Anna Dreimane, Antons Zazerskis. Kopš 1996.gada skolas direktore ir Vija (Iie) Stiebriņa.

 • Pirmsākumi

  Krustpils skolas celtniecības vieta tika izraudzīta tālāk no dzelzceļa – Unguru ceļa kreisajā pusē (mūsdienās tā ir Madonas iela).

  1868. gada 5./17. aprīlī* mācītājs A. Tiliņš (Alberts Tilings) iesvētīja skolas pamatakmeni Skolas ēka celta par draudzes locekļu (to 1967.-1868. g. draudzē bija 10232) saziedotajiem līdzekļiem. Tās izmaksas bijušas 4500 rbļ. Ēka celta koka arhitektūrā, celtnes izmēri 15x5 4/7 asis ar sānos piebūvētu virtuvi (3x3 asis).

  Jauno skolas namu iesvētīja mācītājs A. Tiliņš 1868. gada 3./15. novembrī, bet oficiāli atklāšana notika 1868. gada 5./17. novembrī. Skolas nosaukums – Krustpils (Kreicburgas – krievu val., Krizburgas – latviešu val.) 2-klasīgā tautskola jeb tautā saukta – Lielā tautas skola Krustpilī. Tā pastāvēja 41 gadu ar čertgadīgu mācību laiku.

  Skolas telpas bija par šauru augošajam skolēnu skaitam, tāpēc 1894. gadā Krustpils pagasta vadība par saviem līdzekļiem uzcēla akmens mūra piebūvi skolas koka namam – tikpat garu un platu kā iepriekšējā ēka. Līdztekus Krustpils I tautskolai nodibināja Krustpils II tautskolu (tā darbojās 15 gadus). Viens skolotājs strādāja četrās grupās ar 60-70 skolēniem, bet skolēnu kopskaits pārsniedza 200- 210. Abām skolām kā vadītājs bija viens skolotājs.

  1909. gadā apvienoja I un II tautskolu, izveidoja Krustpils 2-klasīgo ministrijas skolu ar 5 gadu apmācību. Pirmajā klasē mācījās 3, otrajā 2 gadus. Tādā veidā skola darbojās 6 gadus un starp Vitebskas guberņas skolām ieguva labākās skolas statusu.

 • Pirmā Pasaules kara laiks

  Pirmā pasaules kara laikā 1915. gada augustā skolu evakuēja uz Veližu Vitebskas apgabala Daugavas augštecē (tagad Smoļenskas apgabals Krievijā). Skola atdzīvojās tikai pēc 5 gadiem. 1920. gada nogalē pagasts ar bērnu vecāku palīdzību sāka skolas ēkas atjaunošanas darbus.

 • Pirmās brīvvalsts gadi

  1924. gadā skolu pārdēvēja par Krustpils pagasta 6-klasīgo pamatskolu.

  1940. gadā skolu pārdēvēja par Krustpils nepilno vidusskolu.

  1941. gadā tā atkal bija Krustpils pagasta 6-klasīgā pamatskola.

 • Otrā Pasaules kara gadi

  1941. gada vasarā, sākoties Otrajam pasaules karam, skolas telpās izvietoja kara hospitāli, blakus skolai uzcēla barakas, kuras izmantoja karaspēka vajadzībām, rudenī tās, kā arī skolas ēkas koka daļu atdeva mācībām. Kara laikā skolai sadragāja jumtu un logu stiklus.

  1942. gadā skolu pārdēvēja par Krustpils pagasta tautskolu.

  1944./1945. mācību gadā skolu sāka atjaunot – veica remontus, atveda mācību līdzekļus no skolēnu vecāku mājām, kur tie bija aizvesti, karam sākoties.

  1944. gadā skola atkal bija Krustpils pagasta nepilnā vidusskola.

 • Padomju varas gadi

  1945. gadā to pārdēvēja par Krustpils pagasta 7-klasīgo pamatskolu,

  1949. gadā – par Krustpils 3. septiņgadīgo skolu,

  1954. gadā – par Krustpils septiņgadīgo skolu.

  1948. gadā skolai kā filiāli pievienoja 8 km attālumā esošo Salupes pamatskolu ar vienu skolotāju. To slēdza 1966. gadā.

  No 1955. gada 1. septembra skolā mācības notika divās maiņās, jo tika izveidota otra plūsma ar krievu mācību valodu.

  1962. gadā skolu pārdēvēja par Jēkabpils astoņgadīgo skolu.

  No 1963. gada augusta skolas pārziņā nodeva ēku pāri ielai – bijušo pagasta valdes namu Madonas ielā 48, kurā pirms tam bija slimnīca, kur dzimusi daļa nākamo skolas skolēnu. Ēkā ievietoja 5.-8. klases. Līdz ar to mācību darbs notika vienā maiņā. Skolas vajadzībām telpas nebija piemērotas (daudz sīku gaitenīšu, klašu telpas neatbilstošas mācību procesam, skolēniem nebija, kur uzturēties starpbrīžos).

  Tāpēc 1964. gadā iekštelpas pārbūvēja, lai varētu ievietot četras klases.

  1968. gadā skolā ierīkoja ūdensvadu.

  1974. - 1977. gadā veica bijušā pagastnama rekonstrukciju (uzbūvēja otro stāvu abos ēkas sānos), ierīkoja ūdensvadu, uzcēla katlu māju un ierīkoja centrālapkuri.

  1980. - 1982. gadā uzcēla skolas piebūvi ar 6 klašu telpām, sporta zāli, virtuvi un citām palīgtelpām.

  1989. gadā skolu pārdēvēja par Jēkabpils deviņgadīgo skolu.

 • Skolas šodiena

   

   

   

   

   

   

  No 1992. gada 1. septembra tā ir Krustpils pamatskola.

  1997. gadā beidza pastāvēt skolas internāts.

  2013./14.m.g. skola iesaistās DZM projekta „Mācību satura pilnveide 1.-6.klasēs dabaszinībās un matemātikā” abrobācijas procesā
  2013.gada 9.novembrī notiek Krustpils pamatskolas 145 gadu jubilejas absolventu salidojums

  2013.gada 16.janvārī skolā viesojas Valsts prezidents Andris Bērziņš

  2012.gada skolā notiek Latvijas Mazpulku forums
  2010.-2012.gadā skola tiek īstenots projekts “Dabaszinatnes un matemātika”
  2011.gada 3.martā tiek atklāta makslīgās kāpšanas siena
  No 2014.-2016.gadam skolas komandas piedalās LU DZM IC (sadarbībā ar VISC)  skolu sadarbības tīklā dabas zinību un matemātikas mācīšanas uzlabošanai skolā 1.-6.klasē

Skolas administrācija

Guna Pusbarniece
Direktora vietniece audzināšanas darbā, matemātikas, fizikas, datorikas skolotāja

Guna Pusbarniece

guna@krustpilspamatskola.lv
Marika Boķe
Direktora vietniece izglītības jomā, sociālo zinību, vēstures skolotāja

Marika Boķe

Vija Stiebriņa
Skolas direktore

Vija Stiebriņa

vija@krustpilspamatskola.lv
Maija Kīne
Direktora vietniece izglītības jomā, mūzikas, sociālo zinību, vēstures skolotāja

Maija Kīne

maija@krustpilspamatskola.lv

Projekti

Ceļojums mūzikas pasaulē

24.janvārī Krustpils pamatskolā ,programmas Latvijas Skolas soma ietvaros, ar muzikāli izzinošu programmu „Ceļojums skaņu pasaulē” viesojās operdziedā..
Lasīt vairāk

Programma "Latvijas skolas soma"

Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un ..
Lasīt vairāk

Kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes Krustpils pamatskolā

2021./2022. mācību gada I semestrī, izmantojot kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” piedāvātās iespējas, Krustpils pamatskolas skolēniem..
Lasīt vairāk
Krustpils pamatskolas nolikums no 01.09.2022 Lasīt šeit

Kārtības noteikumi izglitojamajiem. Papildinājumi, labojumi  veikti 30.08.2021.

Lasīt šeit

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Lasīt šeit
Krustpils pamatskolas attīstības plāns 2023.-2026. Lasīt šeit

Krustpils pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums- papildināts 2023.gada  augustā

Lasīt šeit