Par mums

Par mums

Krustpils pamatskola

  Krustpils pamatskola ir dibināta 1868.gada novembrī. Tā ir viena no vecākajām skolām Krustpils novadā, jo 2018.gadā svinēs 150 gadu jubileju. 
  2017./18.m.g. Krustpils pamatskolā mācās 192 skolēni, kurus māca un audzina 23 skolotāji un 3 atbalsta personāla darbinieki- divi logopēdi un psihologs.
  Skola piedāvā plašas iespējas skolēniem pilnveidot sevi ārpusstundu nodarbībās. Skolā darbojas 1.-4.klašu koris, 1.-4.klašu ansamblis, teātra klubiņš 1.-4.klasēm, dramatiskais pulciņš 5.-9.klasēm, ceļu satiksmes noteikumu pulciņš, filcēšanas pulciņš, galda spēļu pulciņš, 5.-9.klašu koris, mākslīgās kāpšanas sienas pulciņš, mazpulks, ritmikas pulciņš, sporta spēļu pulciņš, tautastērpa vainaga izšūšanas pulciņš, volejbola pulciņš, žurnalistikas pulciņš, pulciņš "Mazais ziepnieks".
  1.-4.klašu skolēniem ir iespēja apmēklēt pagarinātās dienas grupu, katru dienu no 12.30 līdz 15.30. Visiem skolēniem ir iespēja apmēklēt individuālā darba nodarbības- konsultācijas mācību priekšmetos.


 

 • Pirmsākumi

  Pirmā skolas celtne — koka ēka tika uzbūvēta par draudzes saziedotiem līdzekļiem, skolas celtniecība izmaksāja 4 500 rubļus. 
  Skolas iesvētīšana notika 1868. gada 3. novembrī, ko veica mācītājs A.Tiltiņš, bet atklāšana divas dienas vēlāk —  5. novembrī, dodot tai nosaukumu — Krustpils lielā tautas skola. 
  Skolas iesvētīšanas un atklāšanas ceremonijā piedalījušies gandrīz visi draudzes locekļi, tajā sniedza koncertu draudzes koris, kas dziedājis četrbalsīgas dziesmas. Svinībās piedalījies krievu mācītājs no Jēkabpils, kurš latviešu valodā teicis iesvētīšanas runu, uzsverot, ka visi priekšmeti jāmācot krievu skolotājiem krievu valodā. Latviešu skolotājiem tad bijušas tikai dažas stundas nedēļā — reliģijas un dziedāšanas pasniegšana.
  1894. gadā tika uzbūvēta akmens mūra piebūve.
   

 • Pirmā Pasaules kara laiks

  Pirmā Pasaules kara laikā skolas ēkas tika izpostītas. 1915. gadā skolas personāls tika evakuēts uz  Valežu Daugavas augštecē. 

 • Pirmās brīvvalsts gadi

  1920. gadā sākās skolas ēku atjaunošanas darbi, ko veica Krustpils pagasts ar bērnu vecāku palīdzību.
   Gadu vēlāk, 1921. gada 13. janvārī no Krievijas atgriezās skolas bijušie pedagogi Kirils un Olga Raudas un atsākās skolas darbs — divās klasēs abi skolotāji mācīja 70 bērnus.  Vēlāk tika pieņemts darbā trešais skolotājs. 
  Skolēnu vecāki skolu nodrošināja ar malku un par saviem līdzekļiem pagatavoja mācību solus. 
   

 • Otrā Pasaules kara gadi

  Otrā pasaules kara laikā, no 1941. — 1943. gadam skolēni tika izmitināti tikai koka ēkās un barakās, bet 1944. gadā bija jāatstāj arī koka ēka, kur tika ierīkots vācu karaspēka kara hospitālis..

 • Padomju varas gadi

  Beidzoties karam, mācības tika atjaunotas visās agrākajās telpās. 1946. gadā skolu pārdēvēja par Krustpils pagasta 7 —klasīgo pamatskolu. 
  1954. gadā skola kļuva par Krustpils septiņgadīgo skolu un gadu vēlāk skolā ieviesa divu maiņu darbu, jo tika izveidota otra plūsma ar krievu mācību valodu.
   1962. gadā, apvienojot pilsētas, skolu pārdēvēja par Jēkabpils astoņgadīgo skolu un tā ieguva vēl vienu ēku — pretējā ceļa pusē atrodošos agrāko Krustpils pagasta valdes namu.
   
  1977. gadā par skolas direktoru sāka strādāt Antons Zazerskis, kurš šajā amatā nostrādāja līdz 1996. gadam.
    

   1977.gadā direktora vadībā tika pabeigta bijušās Krustpils pagasta ēkas rekonstrukcija, kuru aizsāka direktore A.Dreimane, uzcelta katlu māja un rekonstruētajā ēkā ierīkota centrālā apkure. 1980. gadā tika uzsākta skolas piebūves celtniecība, ko svinīgi atklāja 1982. gadā. 

 • 1991- 1996

  1992. gadā 1. klasē bērni atsāk iet atkal no 7 gadu vecuma un skolai ar pilsētas valdes lēmumu tika atjaunots Krustpils pamatskolas nosaukums. Šajā gadā darbību atsāka 60. Krustpils mazpulks.
  1992.gadā skola tiek pārdēvēta par Krustpils pamatskolu. 
  1996. gadā tika likvidēta krievu mācību valodas plūsma, skolā no šī laika mācības notiek tikai latviešu valodā.
   

 • Skolas šodiena

   

   

   

   

   

   

  2013./14.m.g. skola iesaistās DZM projekta „Mācību satura pilnveide 1.-6.klasēs dabaszinībās un matemātikā” abrobācijas procesā
  2013.gada 9.novembrī notiek Krustpils pamatskolas 145 gadu jubilejas absolventu salidojums

  2013.gada 16.janvārī skolā viesojas Valsts prezidents Andris Bērziņš

  2012.gada skolā notiek Latvijas Mazpulku forums
  2010.-2012.gadā skola tiek īstenots projekts “Dabaszinatnes un matemātika”
  2011.gada 3.martā tiek atklāta makslīgās kāpšanas siena
  No 2014.-2016.gadam skolas komandas piedalās LU DZM IC (sadarbībā ar VISC)  skolu sadarbības tīklā dabas zinību un matemātikas mācīšanas uzlabošanai skolā 1.-6.klasē

Skolas administrācija

Arnita Pore
Direktora vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Arnita Pore

arnita@krustpilspamatskola.lv
Vija Stiebriņa
Skolas direktore

Vija Stiebriņa

vija@krustpilspamatskola.lv
Velta Bojāre
Direktora vietniece izglītības jomā, krievu valodas skolotāja

Velta Bojāre

velta@krustpilspamatskola.lv
Maija Kīne
Direktora vietniece izglītības jomā, mūzikas, sociālo zinību skolotāja

Maija Kīne

maija@krustpilspamatskola.lv

Projekti

Kompetenču pieeja mācību saturā

Eiropas Sociālā fonda projekts Kompetenču pieeja mācību saturā Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002 SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispā..
Lasīt vairāk

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. Palielināt atbalst..
Lasīt vairāk

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtrauk&sca..
Lasīt vairāk

Skolēniem tiek piedāvāta iespēja ārpus mācību stundām apmeklēt Individuālās nodarbības pie priekšmetu skolotājiem- konsultācijas, lai uzlabotu mācību sasniegumus un papildinātu zināšanas. Pielikumā ir pieejams šo nodarbību grafiks.

Lejuplādēt

Kārtības noteikumi izglitojamajiem.

Lejuplādēt

KĀRTĪBAS skolēnu motivēšanai augstiem mācību sasniegumiem mērķis ir motivēt 1.-9. klašu skolēnus paaugstināt mācību sasniegumus un 
veicināt skolēnu skaita pieaugumu Krustpils pamatskolā.

Lejuplādēt

1.1. Krustpils pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības galvenais mērķis
ir nodrošināt vienotu pieeju vērtēšanai kā mācību procesa neatņemamai sastāvdaļai;
1.2. Vērtēšanas kārtības galvenie uzdevumi:
- sistematizēt metodiskos ieteikumus, pieņemtus PP lēmumus vērtēšanas jomā skolā;
- atvieglot normatīvo dokumentu izpratni;
- informēt audzēkņus un viņu vecākus par vērtēšanas jautājumiem skolā
1.3. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir adresēta pedagogiem, skolēniem un skolēnu vecākiem.
1.4. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildītāji ir pedagogi un skolas audzēkņi.
 

Lejuplādēt

Krustpils pamatskolā darbojas Skolas padome. Šeit varat iepazīties ar Skolas padomes sastāvu un darba plānojumu šim mācību gadam.

Lejuplādēt

Krustpils pamatskolas pašvērtējuma ziņojums- papildināts 2017.gada 29.augustā.

Lejupielādēt