Profesiju diena skolā

Profesiju diena skolā

Profesiju diena skolā

4.Marts, 2020 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

     Jau par tradīciju Krustpils pamatskolā kļuvusi Skolas padomes rīkotā Profesiju diena. Tā ir diena, kad vecāki ierodas skolā, lai izglītojamiem stāstītu par savu profesiju, darba ikdienu, izaicinājumiem un iespējām.  Pirms četriem gadiem šāda iniciatīva nāca no Rūtas un Rūdolfa mammas Vinetas Voičonokas, skola atsaucās šim piedāvājumam, un Skolas padome aktīvi iesaistījās šīs idejas plašākā realizācijā.

     Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šajā mācību gadā tika aptaujāti bērnu vecāki par skolēnu iespējām karjeras izglītībā, tās nozīmību un tika apzināti tie vecāki, kuri grib un var pastāstīt par savu profesiju un darba ikdienu. Pateicoties vecāku atsaucībai, Krustpils pamatskolas 1.-6.klases skolēniem bija iespēja satikties ar 6 dažādu profesiju pārstāvjiem un dzirdēt aizraujošus stāstus par viņu darba ikdienu, uzdot interesējošus jautājumus, kopīgi veikt dažādus uzdevumus.

     Krustpils pamatskolas Skolas padomes vadītāja Inga Maļceva kopā ar vecāku pārstāvi Vinetu Voičonoku un skolas administrāciju aktivitātes saplānoja tā, lai būtu iespēja vecākiem satikties kopā gan pirms, gan pēc nodarbībām un katra klase varētu dzirdēt stāstu par 2 dažādām profesijām. Tā 1.klase vairāk uzzināja par namdara un operatores darbu, 2.klase - permanentā grima speciālistes un kartogrāfes ikdienu, 3.klase- atslēgmeistara un dzelzceļa darbinieces pienākumiem, 4.klase- namdara un kartogrāfes profesiju, 5.klase- operatores un dzelzceļa darbinieces darba specifiku, savukārt 6.klase daudz jauna uzzināja par permanentā grima speciālistes un atslēgmeistara amata noslēpumiem, izaicinājumiem, daudzveidīgajām iespējām. Šajos aizraujošajos stāstos ar skolēniem dalījās Krustpils pamatskolas izglītojamo vecāki Alisa Marčenkova, Aivars Mežāks, Inga Maļceva, Vineta Voičonoka, Sandris Vīčs un .Inna Jansone.

     Pēc karjerizglītības nodarbībām vecāki pulcējās kopā, lai pārrunātu veikumu, dalītos savos iespaidos. Skolas direktore bija parūpējusies, lai tikšanās laikā būtu cienasts skolas viesiem un Pateicības raksts katram vecākam, kas atbalstīja Profesiju dienas norisi skolā.

   Karjeras izglītība ir plānots pasākumu nodrošinājums izglītības iestādē, lai palīdzētu izglītojamajiem pilnveidoties savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē. Nozīmīga loma šajās aktivitātēs ir sarunām ar speciālistiem, sava amata meistariem, dažādu profesiju pārstāvjiem. Paldies skolēnu vecākiem par atsaucību, Skolas padomes vadītājai Ingai Maļcevai par Profesiju dienas pasākuma organizēšanu, skolas direktorei Vijai Stiebriņai par pasākuma atbalstīšanu!

Maija Kīne, d.v.izglītības jomā