Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā, ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā, ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā, ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

25.Augusts, 2020 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

 

24.08.2020.

 

Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā,

ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem  Nr.360 “Epidemioloģiskās

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas

  izplatības ierobežošanai”

 

1.      Par mācību procesa organizāciju vai izmaiņām tajā skolēnu vecāki/ vai likumiskie aizbildņi, skolēni tiek informēti izmantojot e-klases pastu, sadaļu Skolas jaunumi un izglītības iestādes mājas lapu www. krustpilspamatskola.lv

2.      Vecāki/vai likumiskie aizbildņi skolēnus pavada līdz skolas ēkai un 2 m no skolas ieejas sagaidīt bērnus pēc stundām. Vecāki skolā netiek ielaisti, izņemot septembra mēnesī 1.klases skolēnu vecākus.

3.      1.klases skolēnu vecāki ( tikai septembra mēnesī) no rīta  drīkst pavadīt bērnu līdz klasei un pēc stundām pie klases sagaidīt bērnu, lai pavadītu uz mājām.

4.      Ja skolēnu vecākiem vai citām personām ir nepieciešamība tikties ar klases audzinātāju vai skolas administrāciju vizīti piesaka pa tālruni 65223936 (lietvede). Ieejot skolā, jāreģistrējas pie skolas dežuranta, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, tālr. numuru.

5.      No rīta skolēni ienāk skolā: 1.-5.klases pa centrālajām durvīm, 6.-9.klases pa iekšpagalma durvīm, ievērojot distancēšanās noteikumus.

6.      Ienākot skolā skolēni dodas uz klases garderobi, atstāj virsdrēbes un dodas uz klases telpu, ievērojot distancēšanās noteikumus.

7.      Skolēniem mācību stundas notiek savas klases telpās.  Uz atbilstošajiem kabinetiem skolēni dodas uz datoriku, informātiku, sportu, mājturību un tehnoloģijām 4.-9.klasēm. Kora nodarbības notiek otrā stāva vestibilā.

8.      Pēc katras mācību stundas skolotājs veic telpu vēdināšanu.

9.      Starpbrīžos skolēni uzturas savas klases telpās vai skolas pagalmā (1.-5.klase iekšpagalmā, 6.-9.klase pagalmā skolas priekšā) vai vestibilā pie savas klases telpas, ievērojot distancēšanās noteikumus.

10.  Starpbrīžos un pirms mācību stundām klašu audzinātāji seko līdzi savas klases kustībai skolas telpās, distancēšanās noteikumu ievērošanai.

11.  Skolēnu ēdināšana tiek organizēta 3 maiņās. 1.-3.klase pēc 2 stundas, 4.-5.klases pēc 3 stundas, 6.-9.klases pēc 4.stundas. (katra pusdienu starpbrīža garums 15 min)

12.  Skolēnus uz pusdienām pavada skolotājs pie kura bijusi stunda pirms pusdienu starpbrīža, skolotājs seko, lai skolēni ievērotu sanitāri higiēniskās normas.

13.  Pēc mācību stundām skolēni dodas mājās, ja nav jāapmeklē ārpusstundu nodarbības vai jāgaida sabiedriskais transports.

14.  Ja skolēnam nepieciešams uzkavēties skolā tas atrodas klases telpā pie klases audzinātāja vai telpā, kur notiek ārpusstundu nodarbība.

15.  Vecāki ir atbildīgi par bērna veselības stāvokli, sūtot viņu uz skolu. Bērns skolu neapmeklē, ja ir elpceļu infekcijas pazīmes (klepus, iesnas, paaugstināta temperatūra). Par to telefoniski vai ar kavējuma pieteikumu e-klasē informējot klases audzinātāju.

16.  Ja skolēnam vai darbiniekam atrodoties mācību iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) atbildīgais skolas darbinieks rīkojas atbilstoši  instrukcijai.

17.  Skolēna slimības gadījumā atbildīgais darbinieks nekavējoties informē klases audzinātāju, kurš telefoniski sazinās ar skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kuriem nekavējoties jāierodas pēc bērna un sazinās ar ģimenes ārstu.

18.  Darbinieka slimības gadījumā, darbinieks telefoniski informē skolas direktoru, dodas mājās un sazinās ar ģimenes ārstu.

19.  Izmantojot skolas autobusu, ieteicams lietot sejas masku.

Direktore     Vija Stiebriņa